English

  Nodweddion Tirwedd Hanesyddol - Arfon

Cliciwch ar y rhifau ar y map neu ar enw'r ardal yn y rhestr isod am fanylion yr ardal.

  

 

Ardaloedd

1 Bethel a Saron
2 Coedwig Fachwen
3 Deiniolen a Chlwt-y-Bont
4 Llanberis
5 Dolbadarn a Phentre Castell
6 Chwarel Glynrhonwy
7 Gallt Celyn
8 Allt Ddu
9 Brynrefail
10 Blue Peris
11 Chwareli llechi Dinorwig, Marchlyn a Gallt-y-Llan a Mwynglawdd copr Llanberis
12 Bethesda a Llanllechid
13 Llandygái a Thal-y-Bont
14 Chwarel y Penrhyn
15 Pen isa’r Nant
16 Nant Ffrancon – gwaelod y dyffryn
17 Nant Ffrancon – llethrau’r dyffryn
18 Cwm-y-Glo
19 Ochr Bryn Bras
20 Llanrug
21 Llyn Padarn a Llyn Peris
22 Graiglwyd
23 Llwyfandir Arfon
24 Llanddeiniolen/Dinorwig
25 Gwaun
26 Bangor
27 Y Felinheli
28 Llanfair Isgaer
29 Demên y Penrhyn
30 Porth Penrhyn
31 Ardal o iseldir glan môr o amgylch Wig
32 Dyffryn Ogwen
33 Mynydd Llandygái
34 Abergwyngregyn
35 Rhaeadr Fawr
36 Mynydd agored (i’r gogledd o’r Carneddau)
37 Caeau amgaeëdig uwchlaw Bethesda
38 Caelun o amgylch Llanllechid
39 Llethrau bryniau amgaeëdig islaw Moel Wnion
40 Sling
41 Ucheldiroedd agored Moel y Ci / Gwaun Gynfi
42 Ardal amgaeëdig Gwaun Gynfi
43 Nant Peris
44 Dyffrynnoedd afonydd uwchlaw Llanberis
45 Cefndu a Charreg Lefain
46 Mynydd Bangor
47 Dyffryn Cegin
48 Y Faenol
49 Glasinfryn
50 Afon Rhythallt
51 Rhiwlas
52 Ffordd Telford
53 Llethrau bryniau islaw Moel y Ci / Moel Rhiwen
54 Caeau wedi’u gwella uwchlaw Pentir

 

Yn ôl at prif fap ardal Nodweddion Tirwedd Hanesyddol


 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol