English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 54 Caeau wedi’u gwella uwchlaw Pentir


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Ardal o dir amaethyddol bras yn rhan ddeheuol hen blwyf Pentir, a all fod wedi ffurfio rhannau allanol Maenol Bangor yn y cyfnod Canoloesol (ac y gall yr enw Pen-tir ddeillio ohoni), ond a oedd erbyn diwedd y ddeunawfed ganrif yn rhannol yn eiddo i ystad y Faenol ac yn rhannol i ystad y Penrhyn.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Tir amaethyddol wedi’i wella

Nodweddir yr ardal gan gaeau mawr a osodwyd yn rheolaidd, a chan ffermdai ac anheddau ciperiaid o eiddo’r ystadau. Fel arfer mae’r rhain yn anheddau deulawr sylweddol a chanddynt lechi yn hongian drostynt ar y llawr cyntaf, a nifer o nodweddion addurnol megis portshys addurnedig.

Mewn nifer o leoliadau, mae datblygiadau hirgul yn cynnwys bythynnod llafurwyr neu chwarelwyr wedi ymffurfio ar hyd y ffordd, ac mewn nifer o leoedd, gapeli sylweddol. Y peth agosaf i gymuned gnewyllol yw’r grwp o dai a’r tafarndy ym Mhentir.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol