English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 53 Llethrau bryniau islaw Moel y Ci / Rhiwen

 


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Mae’r ardal hon yn cynnwys dosbarthiad ardderchog o safleoedd archeolegol creiriol, gan gynnwys cylchoedd cytiau ac aneddiadau gwledig anghyfannedd, y cofrestrwyd llawer ohonynt yn ddiweddar. Mae bron yn sicr bod llawer o’r patrymau crwn o ffiniau caeau sy’n nodweddiadol o’r ardal (er enghraifft o amgylch Cae Mawr (SH580651)) yn dyddio o’r cyfnod cynhanesyddol. Yn eu gorchuddio ceir ardaloedd lle y bu sgwatwyr ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif neu ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar ddeg yn tresmasu ar Waen Gynfi, a ddaeth yn rhan o ystadau’r Faenol a’r Penrhyn yn ddiweddarach. Ceir olion gwersyll milwrol adeg rhyfel yn dyddio o’r ugeinfed ganrif yn SH571648 gydag olion creiriol cynharach wedi’u gwasgaru yn eu plith.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Archeoleg greiriol, patrymau caeau

Y patrwm o gaeau bach afreolaidd eu siâp yn gymysg â choedwigoedd a blannwyd a nifer o dyddynnod yw nodweddion amlycaf yr ardal hon. Dim ond yn gymharol ddiweddar y cydnabuwyd pa mor bwysig yw’r archeoleg greiriol a chymaint o safleoedd sydd yn yr ardal, ond mae angen eu hastudio ymhellach.

 

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol