English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 51 Rhiwlas


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Llethr yn wynebu’r gogledd a ffurfiai ystad fach ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi’i lleoli rhwng tiroedd ystadau’r Penrhyn a’r Faenol ac a ddatblygwyd yn ddiweddarach ar gyfer tai. O’r 1960au ymlaen bu rhagor o ddatblygiadau tai, yn arbennig i ddarparu tai ar gyfer pobl ynghlwm wrth y gwaith o adeiladu cronfa ddwr Marchlyn Mawr. Erbyn hyn ymddengys fod y pentref yn anghydnaws â’r dirwedd o’i amgylch.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Anheddiad

Cymysgedd o anheddau yn dyddio o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a’u seilwaith cysylltiedig, a’r datblygiadau trefol eu naws yn dyddio o’r 1960au.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol