English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 44 Dyffrynnoedd afonydd uwchlaw Llanberis

 


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Ardaloedd yr ymddengys eu bod wedi’u hamgáu yn y cyfnod Canoloesol, ac a oedd yn rhan o bosibl o’r vaccaries a oedd yn gysylltiedig â chastell Dolbadarn. Mae’r enw Hafodty Newydd yn awgrymu adeilad ar dir uchel yn perthyn i un o’r ffermydd is, a ddatblygodd yn anheddiad annibynnol ar ôl hynny, ac mae’r enwau yn cynnwys yr elfen Helfa yn awgrymu hela. O’r ddeunawfed ganrif i’r ugeinfed ganrif roedd yr ardal hon yn rhan o ystad y Faenol.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Aneddiadau ffermio gwasgedig ar dir uchel

Ardal o aneddiadau ffermio ar dir uchel a nodweddir gan ffermdai sylweddol, sydd bellach yn adfeilio, sy’n dechrau yn union i fyny’r llethr o Lanberis. Mae Trên Bach yr Wyddfa a’r llwybr troed i’r copa o Lanberis yn mynd trwy’r ardal hon.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol