English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 39 Llethrau bryniau amgaeëdig islaw Moel Wnion

 


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Mae’r ardal hon yn cynnwys y llethrau serth yn wynebu’r gogledd ar yr arfordir rhwng y gwastadeddau arfor isel sydd wedi’u gwella (31) a’r mynydd/ucheldiroedd agored (36). Mae’n ymestyn am nifer o filltiroedd ar y naill ochr a’r llall i Aber. Mae ganddi gymeriad eithaf cyson, a chlostiroedd mawr sydd i’w priodoli i weithgarwch ad-drefnu yn ystod y cyfnod ôl-ganoloesol, ond yn bwysicach na dim mae cyfres gyfan o archeoleg gynhanesyddol a chanoloesol creiriol i’w gweld yno o hyd, gan gynnwys aneddiadau yn cynnwys grwpiau o gytiau a chytiau hir wedi’u hamgylchynu gan gyfadail o falciau, cloddiau caeau a systemau cefnen a rhych, tua phen yr ardal lle y mae’r tir yn llai serth. Mae planhigfeydd o goed coniffer yn dyddio o’r ugeinfed ganrif yn ogystal â choetir yn nodweddion gweladwy iawn ac mae coedwigoedd yn ychwanegu at y llun.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Archeoleg greiriol (aneddiadau cynhanesyddol a chanoloesol a chaeau), coedwigoedd

Ardal bwysig yn cynnwys olion ffosiledig di-dor rhaniadau tir ac aneddiadau cynharach sydd â photensial enfawr ar gyfer ail-greu tirweddau’r gorffennol.


 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol