English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 33 Mynydd Llandygái


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Roedd yr ardal hon yn rhan o’r ffridd ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif, ac fe’i hamgaewyd ar ôl hynny gan ystad y Penrhyn. Yn ystod rhyfeloedd Napoleon anogwyd y chwarelwyr i dyfu tatws yma, a sefydlwyd y rhesi o anheddau yn raddol rhwng y 1830au a’r 1870au.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Anheddiad diwydiannol (chwarel lechi), ffensys llechi, croglofftydd

Anheddiad gweithwyr nodedig yn dyddio o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn cynnwys rhesi o groglofftydd brodorol o ran eu hysbrydoliaeth, ond lle y mae’r dylanwad bonheddig yn amlwg, a lleiniau hir a wahenir gan ffensys llechi.


Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol