English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 29 Demên y Penrhyn


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Mae annedd uchel ei statws wedi sefyll ar ddemên y Penrhyn ers diwedd y cyfnod Canoloesol ac mae’n bosibl mai dyma safle’r gaer Rufeinig a leolid rhwng Careen a Segontium. Cafodd y neuadd Ganoloesol ei gotheiddio ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif ac fe’i disodlwyd gan y castell barwnaidd neo-Normanaidd yn ystod y cyfnod 1819 i 1845. Trowyd yr ardal gyfan yn barcdir yn y 1820au, pan osodwyd y gerddi a’r tiroedd presennol allan ar yr hyn a arferai fod yn glytwaith o gaeau bach. Mae lluniau a dynnwyd o’r awyr wedi nodi nifer o nodweddion claddedig yn ymwneud â chynllun cynharach yr ardal.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Annedd uchel ei statws a pharc

Mae’r ardal yn cynnwys gerddi eang, stablau a ffermdy’r plas. Mae hefyd yn cynnwys nifer o nodweddion diwydiannol lle y mae dylanwad pensaernïaeth fonheddig yn amlwg, a nifer o ffyrdd, rheilffyrdd a phontydd cynnar. Mae’r parc wedi’i amgáu gan wal garreg sylweddol â morter arni.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol