English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 22 Graiglwyd


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Ardal a amgaewyd gan ystad y Faenol ym 1814. Nid ymddengys ei bod yn cynnwys unrhyw olion creiriol cynhanesyddol na chanoloesol, ac ymddengys fod yr anheddiad a’r clostiroedd yn dyddio o ddiwedd y 18fed ganrif a dechrau’r 19eg ganrif.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Clostiroedd bach diweddar, tyddynnod, llwybrau troed

Ardal o ucheldir creigiog yn cynnwys clostiroedd a thyddynnod, gyda llawer o’r anheddau yn adfeilion. Ymddengys y clostiroedd llai o faint mewn pocedi ymhlith y brigiadau, yn aml o amgylch llynnoedd bach lle y mae tir âr. Mae’r twr cyfathrebu ar ei chopa yn nodwedd amlwg. Nid oes unrhyw lwybrau â metlin arnynt, dim ond rhwydwaith o lwybrau troed yn dilyn ymylon a phatrymau’r clostiroedd.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol