English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 19 Ochr Bryn Bras


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Ardal o anheddu gwasgarog sy’n adlewyrchu ei lleoliad ar hyd llwybr y ffordd wreiddiol o Gaernarfon i ben isaf llynnoedd Padarn.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Anheddiad gwasgarog

Clytwaith o dai teras a thai ar eu pen eu hunain, a lonydd, wedi’u gosod ymhlith caeau afreolaidd eu siâp. Mae’r tai yn adeiladau deulawr ar y cyfan a chanddynt gaeau a gerddi cysylltiedig.

 

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol