English

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Arfon - Ardal 18 Cwm y Glo


© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl, Ymddiriedolaeth Archaeoloegol Gwynedd, 100017916 2005

Cefndir hanesyddol

Anheddiad chwarelwyr a adeiladwyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg ar lannau Afon Rhyddallt, a ddangosir fel anheddiad cymharol fawr, wedi’i gnewyllu’n llac ar fap degwm Llanrug, ac a ddaeth i fodolaeth fel yr iard bentyrru ar gyfer llechi Dinorwig nes iddynt roi’r gorau i gludo’r llechi ar gychod ar draws Llyn Padarn ym 1825. Ymddengys i’r pentref dyfu ar ôl i linell leol cwmni LNWR agor ym 1869.

Nodweddion allweddol y dirwedd hanesyddol

Anheddiad diwydiannol (chwarel lechi)

Mae’r anheddiad presennol yn rhannol yn cynnwys anheddau chwarelwyr brodorol, ar ffurf y croglofft yn bennaf, yn ogystal â’r tai teras mwy sylweddol, a adeiladwyd o bosibl gan yr ystad, a adeiladwyd o gerrig ond gan ddefnyddio brics ar gyfer y conglfeini. Mae patrwm adeiladu ar hyd y llethr ac yn ei herbyn i’w weld, ac mae’r terasau yn eithaf byr ar y cyfan.

 

Yn ôl i Nodweddion Tirwedd Hanesyddol Arfon

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol