DARGANFYDDWCH DREFTADAETH Y RHYFEL BYD CYNTAF YNG NGHYMRU

DISCOVER THE LEGACY OF THE WAR IN WALES

1914

1918

 

 

 

English

Beth ydych chi'n wybod?

 

A oes gennych chi neu eich teulu unrhyw wybodaeth am beth oedd pobl adref yn ei wneud i gefnogi'r Rhyfel? Rydym yn benodol eisiau canfod lleoliadau lle y digwyddodd bethau: pa dir a ddefnyddiwyd ar gyfer rhandiroedd yn y Rhyfel, ymhle cynhaliwyd y cyfarfodydd Sefydliad y Merched cyntaf? Ewch i dudalen Safleoedd y Rhyfel Byd Cyntaf am enghreifftiau o'r math o safleoedd yr ydym yn edrych arnynt.

Nôd y prosiect hwn yw ymestyn ein dealltwriaeth ni i gyd o etifeddiaeth y Rhyfel Byd Cyntaf, ac hefyd mireinio Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol (CAH). Dyma'r gronfa ddata sydd yn cofnodi'r holl nodweddion archaeolegol a hanesyddol sy'n hysbys o fewn ardal pob un o'r Ymddiriedolaethau Cymreig, ac mae wrth wraidd pob agwedd o waith yr Ymddiriedolaethau (ewch i www.archwilio.org er mwyn gweld y safleoedd sydd eisoes ar y CAH ). Dim ond y nodweddion hynny sydd wedi eu cofnodi ar y CAH sydd yn gallu cael eu hamddiffyn trwy ddarpariaeth cyngor cywir, felly mae eich mewnbwn chi'n hanfodol bwysig. Rydym hefyd eisiau darganfod os oes digon o olion yn parhau ar safleoedd pwysig fel eu bod yn teilyngu amddiffyniad cyfreithiol gan Cadw.

I gyfarfod â'r nodau hyn, rydym angen adnabod union leoliad unrhyw safleoedd perthnasol, a gwybod os oes unrhyw beth i'w weld ar y tîr (er enghraifft rydym eisiau gwybod : oes adeiladau'n parhau i sefyll, neu oes unrhyw sylfeini i'w gweld? Oes unrhyw weddillion concrid yn gorwedd?) Rydym hefyd yn awyddus i wybod am hanes y safle.

Pebai gennych unrhyw hen ddogfennau, ffotograffau, neu hen gardiau post yn ymwneud â safle penodol, buasem yn hynod ddiolchgar pe baech yn gallu anfon copi i ni. Gwell fyth, pe baech yn fodlon caniatau i ni gyhoeddi'r wybodaeth a'r lluniau ar ein gwefan, ar Gofnod yr Amgylchedd Hanesyddol ,a thrwy gyfrwng ein llyfrgell ddelwedd archwiliadwy, bydd eich llun ar gael i bawb ei weld. Bydd modd i bobl sydd yn astudio hanes lleol, neu sydd â diddordeb yn eu hardal, yn gallu darganfod a dysgu trwy gyfrwng y delweddau mae eich teulu chi wedi gadw'n ofalus, a byddwch chithau yn cyfrannu i hanes.

 

Beth ddylech ei wneud?

Os oes gennych unrhyw luniau neu wybodaeth y credwch fyddai o ddiddordeb gennym, anfonnwch gopïau os gwelwch yn dda - unai trwy gyfrwng ebost i WWI@heneb.co.uk, neu trwy'r Post i: WWI, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, Craig Beuno, Fordd Y Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RT.

Sicrhewch eich bod yn cynnwys cyfeirnod grid (o fap, GPS neu ffôn symudol - gadewch i ni wybod sut rydych wedi darganfod y cyfeirnod grid os gwelwch yn dda). Pe baech angen help i ddarllen cyfeirnod grid, ewch i:
http://www.ordnancesurvey.co.uk/blog/2013/03/map-reading-skills-learn-how-to-use-grid-references/

Pe na bai'n bosib nodi'r cyfeirnod grid, disgrifiwch leoliad y safle cyn gysted â phosib, gan gynnwys cyfeiriad gyda chôd post, enwau ffyrdd, enwau'r tai, neu marciwch y safle ar fap.

Ychwanegwch eich hanes am y safle - pwy sydd yn gysylltiedig â'r safle, a pha bryd oeddynt yno.

Sut olwg sydd ar y safle ar hyn o bryd? A yw'r safle wedi ei ddifrodi, a yw rhai o'r adeiladau'n cael eu defnyddio at bwrpas arall, a oes unrhyw olion yn aros ar y ddaear?

Os ydych yn fodlon ac yn gallu gwneud hynny, rhowch eich caniatad i ni ddefnyddio eich delweddau. Sicrhewch nad ydych yn cyflwyno deunyddiau sydd dan hawlfraint.

Rhowch fanylion cyswllt fel bo modd i ni gysylltu â chi pebai gennym gwestiwn (bydd rhif ffôn neu gyfeiriad ebost yn ddigon).

 

 

Etifeddiaeth y Ffrynt Cartref

Pe na baech yn gallu mynychu un o'n digwyddiadau ar daith, nac yn gallu anfon gwybodaeth i ni, gellwch ymuno â ni mewn menter traws Prydain i gofnodi gwybodaeth arlein. Datblygwyd prosiect Etifeddiaeth y Ffrynt Cartref mewn cydweithrediad â Chofnodion yr Amgylcheddau Hanesyddol led-led y Deyrnas Unedig ac mae'n cynnwys gwybodaeth am y math o fanylion rydym yn awyddus i dderbyn ar gyfer ein cofnodion ninnau hefyd. Ewch i http://www.homefrontlegacy.org.uk/wp/ am fwy o wybodaeth. Bydd unrhyw ddata a gyflwynir i'r Prosiect Ffrynt y Cartref yn cael ei ychwanegu i'r CAH maes o law.

 

 

 

Every effort has been made to contact the copyright holders of materials included on this Website.
If visitors consider materials to be their copyright and have not been contacted by the GAT, please contact us at WWI@heneb.co.uk