Cyfleon Cloddio i Wirfoddolwyr

Mehefin i Gorffennaf 2015, Rhuddgaer

Bydd y cloddiad a gyllidir gan Cadw fel rhan o'r Ŵyl Archaeoleg eleni yn cymyd lle yn ymyl Rhuddgaer ger Dwyran, Ynys Môn, a hynny mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor. Mae'r safle sydd i'w chloddi yn llai o ran maint na safleodd blaenorol, ac felly bydd rhaid cyfyngu ar nifer y gwirfoddolwyr. Cynhelir y cloddiad yn ystod dyddiau'r wythnos o Fehefin 29ain hyd at Orffennaf 10fed gyda diwrnod agored ar gyfer y cyhoedd ar Orffennaf 12fed . Bydd unrhyw waith cofnodi fydd yn weddill yn nwylo archaeolegwyr YAG, a bydd y safle ar gau erbyn Gorffennaf 14eg.

Yn wreiddiol, archwilwyd y safle er mwyn ceisio darganfod olion yn ymwneud ag arch blwm o'r cyfnod rhufeinig hwyr neu'r Canol Oesoedd cynnar a ddarganfuwyd yn 1878. Ni ddaethpwyd o hyd i safle'r arch, ond datgelodd arolwg geoffisegol gyfundrefn caeau canoloesol eang ynghyd ag aneddle yn cynnwys saith adeilad petryal. Dangosodd gloddiad prawf a gynhaliwyd yn 2014 bod yr aneddle a'r caeau wedi eu claddu gan haen drwchus o dywod a chwythwyd gan y gwynt efallai yn y 14eg ganrif. Roedd y tywod wedi amddiffyn yr archaeoleg. Darganfuwyd muriau chwâl yr adeilad a therfyn cae yn ystod y cloddiad. Dyddiwyd dau ddarn o siarcol gafwyd ar lawr yr adeilad i hanner cyntaf y ddegfed ganrif. Ymddengys bod yr aneddle yn deillio o'r Canol Oesodd cynnar sydd yn ei wneud yn ddarganfyddiad arwyddocaol a phrin; mae'r unig ddarganfyddiad pwysig cyffelyb yn Sir Benfro. Mae'n bosib bod yr arch blwm yn arwydd o anheddu parhaol yn yr ardal ers y cyfnod rhufeinig hwyr.

Ychydig iawn sydd yn hysbys am anheddu yng Nghymru yn ystod y cyfnod canoloesol cynnar, sef cyfnod o newid wedi diwedd goresgyniad y Rhufeiniad. Gan hynny, mae cloddio safle mewn cyflwr da o'r cyfnod hwn yn arbennig o gyffrous. Ein nôd yw dysgu mwy am ffurf, cymeriad a dyddiad yr adeilad, yn ogystal ag archwilio'r gyfundrefn caeau ac anghysondebau geoffisegol eraill.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio gwirfoddolwyr i ymuno â'r cloddiad. Disgwylir ymrwymiad o beth bynnag dri diwrnod. Yn ystod yr wythnos gyntaf, byddwn yn gallu derbyn gwirfoddolwyr sydd â dim neu gydag ond ychydig o brofiad blaenorol, a gwirfoddolwyr gyda pheth profiad blaenorol yn ystod yr ail wythnos.

Pe baech â diddordeb mewn ymuno yn y gwaith, cwblhewch ‘Ffurflen Gofrestru Gwirfoddolwyr Rhuddgaer' (mewn ffurf 'Word') gan nodi eich dewis o ddyddiau a'i dychwelyd trwy gyfrwng ebost i anita.daimond@heneb.co.uk neu gyda'r post i Ymddiriedolaeth Archaeologol Gwynedd, Craig Beuno, Ffordd Y Garth, Bangor LL57 2RT erbyn May 27ain 2015 .

Am ragor o wybodaeth am y gwaith diweddar ar y safle cliciwch yma.

 

The Trust is a registered organisation with the Institute for Archaeologists.
Mae'r Ymddiriedolaeth yn gofrestredig gyda Sefydliad yr Archaeolegwyr.

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol