English

Dyddiadur Cloddio Dinas Dinlle

Diwrnod 1


Bryngaer Arfordirol Cynhanesyddol Dinas Dinlle

 

Ac i ffwrdd â ni! Rydym yn falch iawn o fod yn ôl ym mryngaer arfordirol cynhanesyddol Dinas Dinlle.

Mae wedi bod yn wych croesawu ein gwirfoddolwyr i'r safle heddiw! Dyma'r tro cyntaf i ni eu gweld ers misoedd!

Mae'r rhaglen gloddio yn cael ei chynnal gan YAG gyda chymorth grant gan Cadw, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, prosiect CHERISH ac AHNE Llŷn.

Bydd y gwaith cloddio’n cael ei gynnal fel gweithgarwch cymunedol gyda staff GAT yn goruchwylio’r gwaith. Bydd ysgolion lleol a changen Bangor o’r Young Archaeologists ’Club hefyd yn cymryd rhan.Helo i'n gwirfoddolwyr!

 

Diwrnod 2

Dyma glip fideo byr o ffos 1.

 

 

Bydd dwy ffos yn cael eu cloddio yn y gaer. Yn ffos 1 rydym yn gobeithio cloddio'r tŷ crwn yn llawn. Cafodd hwn ei ddadorchuddio'n rhannol yn ystod y gwaith cloddio i werthuso'r safle yn 2019 wedi'i ariannu gan CHERISH.

Byddwn hefyd yn ymchwilio ymhellach i'r nodweddion a ddatgelwyd yn ffos 2 o waith cloddio 2019 - sef tŷ crwn neu deras posibl a nodweddion llai a gladdwyd o dan haenau'r pridd.

 

Diwrnod 3

Dyma glip fideo arall - gadewch inni gael golwg agosach ar rai o'r wyneb mewnol blasus hwnnw (tŷ crwn, ffos 1):

 

 

Rydym yn araf bach, yn datgelu'r tŷ crwn gwych hwn. Mae'r cyffro'n cynyddu!

Mae'n dŷ crwn anferth, y diamedr allanol yw 13.5 metr. Mewn rhannau mae'r waliau yn 2.5 metr o drwch!

Ychydig mwy o wybodaeth gefndir ar y safle...

Mae bryngaer Dinas Dinlle yn edrych dros y môr o'i safle ar ben bryn ynysig o waddodion drifft rhewlifol ar wastadedd arfordirol Sir Gaernarfon. Byddai'r gaer, y credir ei bod yn dyddio i'r cyfnod cynhanesyddol, wedi'i hamddiffyn yn wreiddiol gan ddau ragfur o bridd gyda ffos fawr yn y canol. Mae erydu sylweddol wedi cael gwared ar yr holl olion ar yr ochr tua'r môr ond mae'r amddiffynfeydd yn dal yn weladwy o'r de, y dwyrain a'r gogledd.

 

Diwrnod 4

Cawsom ein bendithio â thywydd hyfryd heddiw!

Rydym yn parhau i gloddio a recordio'r tŷ crwn yn ffos 1.


Tŷ crwn, ffos 1


Wyneb mewnol, tŷ crwn, ffos 1

 

Yn ffos 2 rydym yn gobeithio gweld beth yw'r strwythur a ddadorchuddiwyd yn rhannol y tro diwethaf.


Ffos 2

 

Mae aelod o CHERISH yn mynd i bod yn bresennol bob wythnos, i gynnig cymorth gyda'r prosiect. Mae wedi bod yn bleserus gweithio gyda nhw eto, mae prosiect cloddio 2019 yn teimlo fel amser maith yn ôl! Bydd eu mewnbwn arbenigol yn amhrisiadwy wrth lunio canlyniadau'r prosiect.

Yr wythnos hon mae gennym ni Dr Toby Driver! (CBHC).


Dr Toby Driver!


Diwrnod 5

Mae'r tywydd yn hynod o braf heddiw!

Dywedwch helo wrth y grŵp gwirfoddolwyr yr wythnos hon (fideo, isod):

 

 

 

Ffos 1 a ffos 2 (fideo, isod)::

 


Diwrnod 6

Be'n well na threulio'r bore yn mwynhau a chofnodi un o fryngaerau mwyaf eiconig Gwynedd – Dinas Dinlle – o'r awyr!

 


Bryngaer Dinas Dinlle o'r awyr


Camera yn wynebu'r dwyrain

 

Roeddem yn ddigon ffodus i allu ymuno â Toby Driver, o brosiect CHERISH, mewn hofrennydd Robinson R22, a gododd o faes awyr Caernarfon yn gynharach heddiw.

Llwyddom i gael ffilm a lluniau o'r gwaith cloddio sy'n digwydd ar hyn o bryd ar fryngaer Dinas Dinlle (lle rydym yn cydweithio mewn partneriaeth â Cadw, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, prosiect CHERISH ac AHNE Llŷn).

 


Tŷ crwn, ffos 1


Ffosydd 1 a 2

 

Diwrnod 7

Heddiw rydym ni'n clirio'r cerrig (sydd wedi disgyn o'r waliau) i ffwrdd o ochrau'r tŷ crwn. Ac yn cofnodi'r tu mewn y tŷ crwn gan ddefnyddio pedrannau.


Tŷ crwn, ffos 1


Gwirfoddolwyr


Tŷ crwn, y tu mewn

 

Hefyd, mae 'na ddiwrnod agored i'r cyhoedd: dydd Sadwrn, 4ydd Medi 2021, 10am – 4pm . Teithiau Tywys - dewch i ddysgu mwy am y gwaith cloddio ar safle eleni. Am ddim – does dim angen archebu lle.

Parciwch ym maes parcio'r traeth, man cyfarfod - tu ôl i'r maes chwarae lle mae'r llwybr troed yn dechrau mynd i fyny'r fryngaer, ger y siop pysgod a sglodion.

Pellter cymdeithasol os gwelwch yn dda. Peidiwch a theithio i'r safle os ydych yn dioddef gyda symptomau Covid-19.

 

 

Diwrnod 8

Dewch i weld ein tŷ crwn!

 

Ffos 1 - rydym yn cloddio'r tŷ crwn enfawr a ddadorchuddiwyd yn rhannol yn ystod y gwaith cloddio i werthuso'r safle yn 2019 wedi'i ariannu gan CHERISH.


Diwrnod 9

 

Sesiwn Clwb Archaeolegwyr Ifanc (CAI).

 

Mae'n foment anhygoel pan mae plentyn neu berson ifanc yn dod o hyd i arteffact pwysig!

 

Dyna ddigwyddodd heddiw - edrychwch ar y craidd fflint anhygoel hwnnw, o'r tŷ crwn yn ffos 1.

 

Rydyn ni wrth ein boddau pan fydd hynny'n digwydd.

CAI – cangen Bangor: https://www.yac-uk.org/clubs/bangor-gwynedd

 

Diwrnod 10

Arolwg geoffisegol - Byddwn yn defnyddio’r dechneg yma i greu map o nodweddion archaeolegol islaw’r wyneb:
https://historicengland.org.uk/research/methods/terrestrial-remote-sensing/geophysical-survey/

Enghraifft o ymchwilio archaeolegol sydd ddim yn oresgynnol, ond yn eich helpu chi i adeiladu darlun o beth sydd yn mynd ymlaen dan wyneb y ddaear heb orfod mynd ati i gloddio.


Dave Hopewell, un o’n archaeolegwyr hŷn a chyfarwyddwr safle, yn cynnal arolwg geoffisegol, bryngaer Craig y Dinas, gerllaw.

 

Helpodd arolygon geoffisegol YAG i bennu lleoliad y ffosydd a gloddiwyd yn 2019 i werthuso’r safle. Y tro hwn rydym yn canolbwyntio ar du mewn y fryngaer, gan fynd ati i gloddio’n llwyr y nodweddion a ddatgelwyd yn rhannol yn ystod y gwaith cloddio yn 2019.


Lleoliadau ffosydd 2019 (tu mewn y fryngaer) a plot deongliadol graddiomedr.

 

Hefyd dyma rai lluniau o'r safle heddiw:

 

Diwrnod 11

Fel pe bai un fryngaer ddim yn ddigon! Rydym hefyd wedi anfon tîm i gynnal gwaith ymchwilio ym mryngaer gyfagos Craig y Dinas. Gyda chefnogaeth gan AHNE Llŷn.

Dyma ddelwedd a fideo o'r safle, o'r awyr, a ffilmiwyd yr wythnos diwethaf:

Mwy o wybodaeth ar Archwilio:

https://www.archwilio.org.uk/arch/query/page.php?watprn=GAT1312


Bryngaer Craig y Dinas

Sylwch: Mae Craig y Dinas ar dir preifat.

 

Diwrnod 12

Dyma rai o'n gwirfoddolwyr gwych yn gweithio'n galed. Mae'r tywydd yn hynod o braf heddiw!

Dewch draw i'n diwrnod agored, ddydd Sadwrn 4 Medi. 10.00am – 4.00pm. Cewch gyfle i fynd ar deithiau tywys o amgylch y safle a darganfod mwy am waith cloddio eleni. Mae am ddim ac nid oes angen archebu lle. Parciwch ym maes parcio traeth Dinas Dinlle a cherddwch tuag at y fryngaer. Bydd angen cadw pellter cymdeithasol. Gwisgwch yn addas i'r tywydd!

 

Diwrnod 13

Mae tîm CHERISH yn defnyddio drôn i helpu i dynnu lluniau o'r safle o'r awyr. Mae CHERISH wedi bod yn bresennol bob wythnos, i gynnig cymorth gyda'r prosiect.

Prosiect CHERISH: http://cherishproject.eu/cy/

 


Delwedd © Crown CHERISH Project 2021

 


Delwedd © Crown CHERISH Project 2021

 


Delwedd © Crown CHERISH Project 2021

 


Daniel Hunt, Prosiect CHERISH

 

Diwrnod 14

Dyma ychydig o luniau o'n diwrnod agored heddiw.

Diolch i bawb a ddaeth draw, a diolch i bawb a fu’n helpu heddiw.

 

Diwrnod 15

Mae'r wythnos hon yn wythnos ysgolion! Pleser yw gweithio gyda dros 70 o blant ysgol cynradd ac uwchradd o'r ardal. Mae ein rhaglen ysgolion yn cynnwys dosbarth cyn ymweld lle'r ydym yn cyd-destunoli'r safle o fewn y dirwedd ehangach, trafod sut beth yw bod yn archaeolegydd cyn egluro i'r disgyblion sut y byddant yn helpu Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd gyda'n gwaith ar y safle. Yna, daw disgyblion i'n gweld yn y fryngaer, ac, ar ôl taith o'r safle, ein cynorthwyo â'n gwaith cofnodi. Yn ddiweddarach yn yr wythnos, rydym yn darparu sesiwn grynhoi i bob dosbarth, yn ôl yn yr ysgol.

Heddiw, tro Ysgol Felinwnda oedd hi i ddod i'n gweld ar y safle.

 

 

Diwrnod 16

Wythnos ysgolion. Heddiw, tro Ysgol Llandwrog oedd hi i ddod i'n gweld ar y safle. Unwaith eto cawsom ein bendithio â thywydd hyfryd heddiw!

 

Diwrnod 17

Dyma fwy o luniau o'r awyr a dynnwyd yn ddiweddar o Ddinas Dinlle.

Cawsom gynnig i ymuno a Toby Driver o brosiect CHERISH i gael gweld y safle mewn hofrennydd.

Gallwch weld rhai o'r gwirfoddolwyr a staff mewn ambell lun.

 

Diwrnod 18

Doedd y tywydd ddim cystal heddiw. Serch hynny rydym yn bwrw ymlaen â'n gwaith. Mae'r fryngaer mewn lleoliad agored, felly os yw'r tywydd yn braf mae'n hyfryd, os nad yw'r tywydd cystal, rydym yn agored i'r gwynt a'r glaw. Gall olygu y bydd angen eli haul a chot law arnoch chi ar yr un diwrnod!

Heddiw a ddoe, tro Ysgol Dyffryn Nantlle (chweched dosbarth) oedd hi i ddod i'n gweld ar y safle.

Gwnaeth grŵp Cerdded Bangor ymddangosiad hefyd.

 

 

Diwrnod 19

 

Ein diwrnod olaf (gwirfoddoli / ysgolion) ym mryngaer cynhanesyddol Dinas Dinlle.

Mae'r wythnosau diwethaf wedi bod yn wych yn gweithio ag aelodau'r cyhoedd eto, yn helpu i ddatgelu mwy o'r cyfrinachau yma, yn un o safleoedd archaeolegol mwyaf eiconig Gwynedd.

Diolch i'n holl staff, Rhys Mwyn, ein gwirfoddolwyr anhygoel a myfyrwyr prifysgol Bangor, yr holl ddisgyblion ysgol a'n helpodd gyda'n gwaith, ein haelodau o gangen Bangor y Clwb Archaeolegwyr Ifanc, Cadw, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, tîm CHERISH, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn, y BBC ac aelodau'r cyhoedd sydd wedi dangos diddordeb yn ein gwaith yma.

Diolch i'r ffermwr tenant (bryngaer Dinas Dinlle) a thirfeddiannwr (bryngaer Craig y Dinas).

Gwych.

 

 

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol

GAT

 

Gwynedd Archaeological Trust is certified to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

To view a copy of the ISO 9001:2015 certificate, please click here.
To view a copy of the ISO 14001:2015 certificate, please click here.