Archaeolegwyr Anturus Eryri

English

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn sicrhau cymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri er mwyn galluogi'r ifanc i archwilio'u harchaeoleg lleol

 

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd wedi derbyn £29,900 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) ar gyfer Archaeologwyr Anturus Eryri, prosiect partneriaeth cyffrous fydd yn galluogi pobl ifanc i archwilio a dysgu'n annibynol am eu safleoedd a'u tirweddau hanesyddol. Law yn llaw gydag arian cyfatebol sydd eisoes wedi ei sicrhau gan Cyfoeth Naturiol Cymru, bydd y nawdd hwn yn caniatau i Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd a Gwersyll Yr Urdd Glan-Llyn gefnogi pobl ifanc fel eu bônt yn gallu blasu cyfres eang o weithgareddau gan gynnwys ymweliadau ar droed, ar feic ac mewn cwch, cofnodi safleoedd archaeolegol, datblygu sgiliau a chreu teithiau dehongli ar gyfer eraill.

Bydd y cynllun yn cynnwys penwythnos preswyl yng Ngwersyll Yr Urdd Glan-Llyn – cyfle i'r bobl ifanc archwilio safleoedd treftadaeth lleol, yn ogystal â dod i adnabod pobl ifanc eraill sydd â diddordebau cyffelyb, a chynllunio anturiaethau newydd i safleoedd hanesyddol.

Mae'r Gofnod Amgylchedd Hanesyddol, sydd dan ofal Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd, yn cynnwys cofnodion 24,013 o safleoedd archaeolegol, ac mae modd i'r cyhoedd dderbyn mynediad iddynt ar www.archwilio.org.uk . Ond mae llawer o bobl ifanc yn wynebu sawl rhwystr wrth geisio ymweld â'r safleoedd archaeolegol hyn, yn enwedig y safleoedd anghysbell, y safleoedd anhysbys, neu'r safleoedd annodd eu hadnabod gan y llygad dibrofiad.

Bydd y bartneriaeth gyda Gwersyll yr Urdd Glan-Llyn yn gymorth i sicrhau fod y bobl ifanc yn cael mynediad i safleoedd archaeolegol ucheldirol anghysbell a thirweddau Eryri, yn ogystal â safleoedd arfordirol a threfol.

Pebai unrhyw un yn awyddus i fod yn rhan o'r prosiect hwn, gan gynnwys y sawl sydd yn dymuno cymryd rhan fel gwrifoddolwr, dylai gysylltu ag anita.daimond@heneb.co.uk 01248 366970.

Prif nôd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yw adnabod a hyrwyddo archaeoleg gogledd-orllewin Cymru gan ddod ag ef i sylw'r gynulleidfa fwyaf eang posib. Sicrheir hyn trwy archwilio a chloddio safleoedd, ymchwil ddogfennol, cynnal cofnodion amgylchedd hanesyddol (CAH), a thrwy weithgareddau fel teithiau cerdded, sgyrsiau, arddangosfeydd a phrosiectau cymunedol. Mae'r Ymddiriedolaeth yn un o bedwar sefydliad tebyg yng Nghymru.

Meddai Anita Daimond, Archaeolegydd Addysg ac All-gymorth gydag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd : “Rydym yn hapus dros ben i dderbyn cefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer Archaeologwyr Anturus Eryri. Bydd yn ein helpu i gyfarfod â'r dyhead sydd gan bobl ifanc i ddarganfod mwy am archaeoleg ein tirweddau hanesyddol.”

Ychwanegodd Jennifer Stewrt, Pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru : “Mae mor bwysig fod pobl ifanc yn dysgu am eu gorffennol a deall o ble maent wedi dod. Rydym wrth ein bodd yn cefnogi prosiect fydd yn galluogi pobl ifanc i archwilio'r safleoedd hanesyddol hyn a thrwy hynny yn dysgu myrdd o sgiliau newydd, yn hybu hunan-hyder ac yn creu ymdeimlad o'u lle yn eu cymuned.”

Cynhelir y penwythnos preswyl ar Dachwedd 1af i'r 3ydd ac er mwyn sicrhau lle cysylltwch â Daniel.Amor@heneb.co.uk 01248 366791. Cynhelir ymweliadau blasu yn Harlech, Llan Ffestiniog, Dolgellau, Bethesda a Llanwnda (ger Caernarfon) o Hydref October 19eg -24ain.

 

Sesiynau Blasu Archaeolegwyr Anturus Eryri 2013 (mewn ffurf PDF - yn agored mewn ffenestr newydd)

Ffurflen Caniatâd Rhieni Archaeolegwyr Anturus Eryri (mewn ffurf 'Word' - yn agored mewn ffenestr newydd)

 

Dyma fideo Lois Roberts am bobl ifanc yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Archaeolegwyr Anturus Eryri yn ystod 2014.

 


Yn ôl i dudalen Cartref YAG >>