English

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn dathlu 40 o flynyddoedd

Mae'n bleser gan yr Ymddiriedolaeth gyhoeddi fod13 Mai yn nodi 40 o flynyddoedd ers ei ffurfio.

Roedd sefydlu'r Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymreig yng Nghymru yn fenter bell-cyrhaeddol a sbardunwyd gan Arolygiaeth Henebion Hynafol Adran yr Amgylchedd (a ddatblygodd yn Cadw yn ddiweddarach), yn neilltuol ei Harolygwyr David Morgan Evans (isod ar y chwith) a Richard Avent (isod ar y de).

 


Er y cawsant eu sefydlu'n wreiddiol i reoleiddio'r gwaith o drefnu archaeoleg brys yng Nghymru, ers hynny maent wedi esblygu ac addasu yn unol ag amgylchiadau gwleidyddol ac economaidd a bellach maent yn cynnig gwasanaeth llawn o reoli treftadaeth a gwaith archaeolegol ledled Cymru.

Gwynedd oedd y gyntaf o'r pedair Ymddiriedolaeth yng Nghymru i dderbyn cyfansoddiad cyfreithiol ond dilynodd Clwyd Powys, Dyfed a Morgannwg Gwent yn fuan iawn yn ystod 1975. Bydd y pedair ymddiriedolaeth yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau dathlu dros y flwyddyn nesaf a byddwn yn amlygu rhai o ddatblygiadau allweddol yng ngwaith yr Ymddiriedolaeth ar y wefan dros y misoedd nesaf.

 

Richard White, a welir yma yn ystod arddangosfa yn swyddfeydd yr Ymddiriedolaeth ar Ffordd Deiniol, Bangor (yn eistedd ar y chwith) oedd Cyfarwyddwr cyntaf Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd. Gyferbyn mae Sian White a chwaraeodd ran flaenllaw hefyd mewn amryw o brosiectau cynnar yr Ymddiriedolaeth. Ar y dde yn y cefn mae Richard Kelly (gwelir hefyd y darlun isod), a benodwyd yn Ddirprwy Gyfarwyddwr pan sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth ac a chwaraeodd ran allweddol yn ei datblygiad a nifer o brif brosiectau tan iddo symud ar secondiad i'r Cyngor Cefn Gwlad yn 1993.

 

 

Gwelir Richard White eto gydag Ynys Seiriol yn y cefndir wrth deithio o'r ynys yn ystod prosiect a gwblhawyd yno.

 

Un o'r prosiectau cynharaf a ymgymerwyd gan yr Ymddiriedolaeth oedd gwaith cloddio ar gaer Rufeinig Brithdir. Mae'r llun yn dangos gwaith cloddio mewn barcty yn y gaer. Bydd rhagor o luniau'n cael eu hychwanegu i'r tudalennau hyn dros y misoedd nesaf. Os oes gan unrhyw un luniau o ddyddiau cynnar yr Ymddiriedolaeth ac yn fodlon eu rhannu, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Rhaid diolch i bawb sydd wedi llwyddo i wneud Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn sefydliad llwyddiannus dros y 40 mlynedd diwethaf. Mae'n dyled yn fawr i holl staff y gorffennol a'r gefnogaeth barhaus gan Cadw. Rydym yn ddiolchgar iawn am bob cymorth a gawn gan ein cleientiaid eraill, rhai cyhoeddus a phreifat sydd wedi cydweithio â ni dros y blynyddoedd. Edrychwn ymlaen yn awr at y 40 mlynedd nesaf gan wybod bod y rhai a lwyddodd i gynnal blynyddoedd cynnar yr Ymddiriedolaeth wedi rhoi sylfaen gadarn i ni ddatblygu ohoni ac fe barhawn i wneud hynny.

Andrew Davidson
Prif Archaeolegydd, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

andrew.davidson@heneb.co.uk

 

 

Visit our social network sites
Ymwelwch a'n safleoedd rhwydwaith cymdeithasol